Thứ sáu,  14/05/2021

Hội nghị lần thứ hai Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

Ngày 24-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ hai, đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2014, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Năm 2014, cùng với việc triển khai các hoạt động thường xuyên, hệ thống MTTQ Việt Nam đã tập trung mọi nỗ lực triển khai đạt kết quả tốt một số công tác trọng tâm, như: Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2015 tập trung những trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả công tác của MTTQ Việt Nam trong năm qua.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất, vượt qua thách thức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực…

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ để thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, cần tập trung tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. MTTQ Việt Nam cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của các giai cấp, tầng lớp; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động; động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập công tác, nêu cao tính cộng đồng, truyền thống nhân ái, tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Năm 2015, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đồng thời vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Nhandan