Thứ ba,  11/05/2021

Chủ động tham mưu về công tác đối ngoại của Ðảng trong tình hình mới

Chiều 28-1, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ðồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương thành tích Ban Ðối ngoại T.Ư đạt được trong năm 2014. Theo đó, Ban Ðối ngoại T.Ư đã triển khai tích cực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động đối ngoại trên kênh của Ðảng, nhất là các hoạt động cấp cao, góp phần mở rộng và tăng cường thực chất quan hệ đối ngoại của Ðảng ta, tạo được bước chuyển biến mới với các chính đảng trên thế giới, tạo hậu thuẫn chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ về mặt nhà nước, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng. Công tác nghiên cứu, tham mưu thẩm định ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân có nhiều tiến bộ. Năm 2015, Ban Ðối ngoại T.Ư cần chú trọng thực hiện một số trọng tâm công tác lớn: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Kết luận 73 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại của Ðảng trong tình hình mới; chủ động xây dựng và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, mà trọng tâm là công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại của Ðảng trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh, tạo thành sức mạnh tổng hợp trên lĩnh vực công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Phối hợp Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại xây dựng và triển khai đồng bộ, toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Chú trọng công tác xây dựng Ðảng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu làm công tác đối ngoại nhân dân đại diện cho các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở T.Ư và một số địa phương. Ðồng chí Lê Hồng Anh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2015, công tác đối ngoại nhân dân tập trung thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung sau đây: chủ động tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, tuân thủ pháp luật, thể hiện đúng quan điểm đúng đắn và lập trường chính nghĩa của ta; tiếp tục đổi mới, triệt để thực hành tiết kiệm, bảo đảm tính thiết thực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài; tăng cường sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực đối ngoại cho các đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Theo Nhandan