Chủ nhật,  09/05/2021

85 năm trên đường tất thắng

LSO-Cách đây 85 năm, ngày 3/2/1930 đã diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Đó là Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đoàn viên thanh niên huyện Tràng Định tham gia làm đường giao thông – Ảnh: PHAN CẦU

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đó cũng là kết quả của sự phát triển cao và thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, phong trào công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

Lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam xuyên suốt chặng đường 85 năm qua đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là hệ quả tất yếu từ niềm tin yêu mà nhân dân dành cho Đảng. Tiếp tục giữ vững niềm tin vào Đảng cũng chính là kiên định với lòng yêu nước, với niềm tin vào truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Cũng do chú trọng công tác xây dựng, tự chỉnh đốn, 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, đặt trọn niềm tin vào Đảng, đi theo Đảng và gặt hái những thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu, thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 đều là những mốc son chói lọi trên bước đường đấu tranh gian khổ, hy sinh mà hào hùng của cả dân tộc Việt Nam với vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Với 2 chiến thắng trước các thế lực xâm lăng hùng mạnh là Pháp, Mỹ, được ghi dấu mốc bằng thời khắc 30/4/1975, dân tộc Việt Nam đã giành lại toàn vẹn non sông, thống nhất đất nước, mở ra một chương mới trong lịch sử  dựng nước và giữ nước huy hoàng.

Để giữ vững, củng cố lòng tin yêu của nhân dân, đảm bảo lãnh đạo toàn diện đất nước bắt kịp với xu thế thời đại, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những sai lầm để hoàn thiện tư duy, phương pháp lãnh đạo. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp theo cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Đảng ta đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16/1/2012 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay, cùng với cả nước, các cấp uỷ trên địa bàn tỉnh ta đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có tiến bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương của Bác Hồ đã có chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên; góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trong giai đoạn hiện nay,  tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, chúng ta vừa phải thường xuyên đối phó với những âm mưu chống phá của các thế lực phản động, vừa phải phát triển kinh tế từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập, nhân dân ta đã phấn đấu gian khổ và thu được những kết quả hết sức quan trọng, xây dựng, củng cố tiềm lực vật chất; phát triển được một số ngành kinh tế quan trọng; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế; từng bước hiện đại hóa quốc phòng; vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao… Trong xây dựng kinh tế, Đảng sớm nhận thức tình hình đất nước, bối cảnh quốc tế, kiên định mục tiêu, con đường Bác đã chọn, tin tưởng vững chắc vào sức mạnh của nhân dân và dân tộc, Đảng ta đã khởi xướng đường lối đổi mới và quyết tâm, vững vàng tiến hành sự nghiệp đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2015 cũng là năm thứ 46 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, nói về Đảng là lời dặn đầu tiên của Bác. Người khẳng định, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Để thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

Trước thềm xuân mới Ất Mùi, hệ thống chính trị toàn tỉnh đã và đang nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để thiết thực góp sức mình vào sự nghiệp 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, vững bước cùng toàn dân tộc Việt Nam đi theo Đảng trên con đường xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên càng khắc ghi sâu sắc lời dặn dò của Bác : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

XUÂN HOÀNG (tổng hợp)