Chủ nhật,  16/05/2021

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Y tế tăng cường phối hợp công tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính y tế

Chiều 3/2 tại Hà Nội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Ban Kinh tế Trung ương trong lĩnh vực kinh tế tài chính y tế.
Mục đích phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về lĩnh vực kinh tế tài chính y tế với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, bên cạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đề án về kinh tế – xã hội, các dự án lớn thuộc lĩnh vực tài chính y tế trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc phối hợp giữa hai bên sẽ nhằm gắn kết chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài chính y tế gắn với quá trình phát triển hệ thống y tế.

 

Hai bên ký kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực kinh tế tài chính y tế
 chiều 3/2 tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thoa
 

Theo nội dung Quy chế, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Y tế sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế y tế bảo đảm gắn phát triển kinh tế với phát triển y tế theo hướng công bằng, hiệu quả; về huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho phát triển hệ thống y tế; về phát triển thị trường dịch vụ y tế.

Cùng với đó, hai bên cũng sẽ hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tài chính y tế; về thực hiện chủ trương của Đảng trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; về sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Y tế trao đổi thông tin về tình hình thực hiện đường lối, chủ tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các thông tin chuyên đề kết quả nghiên cứu, khảo sát về kinh tế y tế; thông tin ve các hoạt động về kinh tế tài chính y tế của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế; phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học gắn với hoạch định chính sách về kinh tế tài chính y tế.

Theo CPV