Thứ ba,  11/05/2021

Văn phòng Chủ tịch nước ký Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan

Chiều 11-2, tại Phủ chủ tịch đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dự Lễ ký.

Việc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với các cơ quan nhằm triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Ðồng thời thể chế hóa quan hệ phối hợp công tác có từ trước giữa các cơ quan trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ký, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Hiến pháp đã quy định thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quyền lực nhà nước; mối quan hệ phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp được quy định cụ thể hơn; nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Hội đồng Quốc phòng và An ninh cũng được quy định cụ thể và mở rộng hơn so với Hiến pháp năm 1992.

Theo Chủ tịch nước, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế trong nước năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn; công tác tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị cho Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng đang đặt ra nhiều vấn đề hệ trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Vì vậy, việc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với các cơ quan vừa bảo đảm yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ; vừa bảo đảm yêu cầu không tăng biên chế hành chính, từng bước tiến tới tinh giản bộ máy.

Biểu dương Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong thời gian qua đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Lễ ký Quy chế phối hợp công tác này là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan.

Chủ tịch nước tin tưởng sau khi ban hành Quy chế phối hợp, các đồng chí lãnh đạo, các bộ phận chức năng của các cơ quan sẽ thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, tăng cường công tác phối hợp, tổng kết, rút kinh nghiệm để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan; qua đó đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nhandan.vn