Thứ ba,  11/05/2021

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với dân

LSO-Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI ban hành Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Thực hiện Nghị quyết số 25, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 86-CTr/TU, ngày 11/9/2013 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.    
Các phật tử Chùa Thành quyên góp, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Theo ông Hoàng Trúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá: Sau hơn một năm triển khai thực hiện, nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Ðảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận (CTDV) được nâng lên. CTDV từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức; gắn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chọn nội dung đột phá, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tiễn… Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt hơn CTDV. Định kỳ hàng quý, cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm việc với khối dân vận để nghe báo cáo tình hình dư luận xã hội và kết quả CTDV, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng hoạt động CTDV một cách hiệu quả. Theo đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội đã kịp thời chuyển tải các nội dung chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Ðồng thời tham gia tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo… Kết quả nổi bật năm 2014, toàn tỉnh đã vận động quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,6 tỷ đồng, quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được trên 3,2 tỷ đồng; ủng hộ khắc phục cơn bão số 2, 3 được hơn 1,3 tỷ đồng…

Cùng với đó đẩy mạnh triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”; “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đồng thời xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, lựa chọn các nội dung giám sát và phản biện cũng như các nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức 1.105 cuộc giám sát; qua đây, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở từng bước được kiến nghị giải quyết, tạo được lòng tin trong nhân dân.  Trong năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát động rộng rãi và kịp thời phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện xây dựng nông thôn mới… Trong thực hiện, các đơn vị, địa phương kết hợp tuyên truyền, vận động và biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc; tiến hành chọn mô hình điểm để chỉ đạo nhân rộng…

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 2.000 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Xác định CTDV chính quyền là một trong những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết 25, các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo ngày càng sâu sát hơn CTDV, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy. Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đến nay, tất cả các sở, ngành của tỉnh và huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa… đã tạo thuận lợi cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Chính quyền các cấp đã định kỳ thực hiện lịch tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Các sở, ban, ngành đã phối hợp tham mưu xử lý những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Trong năm 2014, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.564 lượt công dân, tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt 90,5% được thực hiện tốt, giải quyết được 31/34 vụ khiếu kiện  phức tạp tồn đọng, kéo dài, đạt tỷ lệ 91,1%.

Hội viên phụ nữ xã Hữu Liên (Hữu Lũng) tham gia buổi truyền thông về Luật Bình đẳng giới

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ðể CTDV thực sự có chuyển biến mới theo tinh thần Nghị quyết 25, thời gian tới đòi hỏi các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội cần hướng hoạt động về cơ sở, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, ngành dân vận tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, từ đó vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

XUÂN HƯƠNG