Thứ sáu,  12/08/2022
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh:

Khi xây dựng Đảng là then chốt

LSO-Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 73 cơ sở trực thuộc, trong đó có 31 đảng bộ, 41 chi bộ. Có 222 tổ chức đảng dưới đảng bộ cơ sở, trong đó có 1 đảng bộ bộ phận, 221 chi bộ. Tổng số đảng viên là 3.912 đồng chí (có 3.618 đảng viên chính thức, 294 đảng viên dự bị).
Đảng viên học tập lý luận chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh – Ảnh: BT

Trong năm 2014, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ về công tác lãnh đạo xây dựng thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, năm 2014, Đảng uỷ khối đã tổ chức quán triệt học tập đến các chi, đảng bộ trực thuộc và đảng viên về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên. Tổ chức tuyên truyền phổ biến thời sự chính trị trong nước quốc tế được 213 buổi cho trên 17.985 lượt người nghe; tổ chức và phối hợp được 4 lớp học tập lý luận chính trị cho 337 quần chúng ưu tú; 3 lớp lý luận chính trị cho 226 dảng viên mới; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 60 cấp uỷ cơ sở; mở được 11 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trực thuộc tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức chào mừng kỷ niệm 60 năm (27/9/1954 – 27/9/2014) ngày thành lập Đảng bộ khối.

Về công tác xây dựng tổ chức đảng, trong năm đã tiến hành kiện toàn 16 cấp uỷ cơ sở; kết nạp được 246 đảng viên; công nhận 221 đảng viên chính thức theo đúng thủ tục quy định. Làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 303 trường hợp. Chỉ đạo các cơ sở trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 36 đồng chí; phát thẻ đảng viên cho 243 đồng chí đảm bảo trang trọng đúng quy định. Cũng trong năm 2014, cấp uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng tại 100 tổ chức và 228 đảng viên (trong đó 56 cấp uỷ viên). Qua kiểm tra kết luận các chi, đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 116 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hầu hết các cơ sở được kiểm tra cơ bản đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong đảng, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời trong năm, cấp uỷ cơ sở các cấp đã thực hiện giám sát 90 tổ chức đảng và 297 đảng viên. Nội dung giám sát là về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Trong năm tiếp nhận 7 đơn thư, trong đó 6 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại. Qua xem xét, phân loại 4 đơn tố cáo nặc danh không có cơ sở xem xét giải quyết lưu theo quy định. Đã chuyển 3 đơn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thi hành kỷ luật 19 đảng viên với các hình thức khiển trách 16 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ ra khỏi đảng 1 cá nhân. Nội dung vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hoá gia đình, vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như vẫn còn một số ít chi, đảng bộ chưa chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nên không đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định, chất lượng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở có nội dung còn chung chung, chỉ tiêu còn mang tính hình thức, thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát còn chưa đảm bảo; công tác lãnh đạo đảng viên, quần chúng ở một số cơ sở đảng còn hạn chế… Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2015, Đảng bộ khối tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên và trên 90% quần chúng; phấn đấu trên 60% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; các đoàn thể chính trị – xã hội đạt vững mạnh từ 80% trở lên và đạt 80% trở lên cơ quan đạt chuẩn văn hoá và cơ quan an toàn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng.

HẢI YẾN