Chủ nhật,  11/04/2021

Danh sách BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo vừa phê duyệt Danh sách thành viên BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng phê duyệt ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

Các Ủy viên gồm: ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-TTgngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực VH, XH, KH, CN và GDĐT; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Ban Chỉ đạo liên ngành còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan và địa phương tiến hành công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT…

Theo Baochinhphu