Thứ năm,  13/05/2021

Ngành tuyên giáo triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 29/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ảnh VGP/Đình Hải

Tham dự Hội nghị có: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn;…

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 được trình bày tại Hội nghị cho thấy, năm 2018, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đen xen với khó khăn, thách thức, ngành tuyên giáo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Cụ thể những kết quả nổi bật là: Thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng về công tác tuyên giáo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018.

Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu về giáo dục-đào tạo; khoa học-công nghệ; môi trường; y tế; an sinh xã hội;… Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ,… đáp ứng nhu cầu thông tin và nâng cao đời sống nhân dân.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

“Năm thứ 3 triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành”, báo cáo khẳng định.

Về phương hướng công tác năm 2019, ngành tuyên giáo xác định: Nắm vững tình hình quốc tế, trong nước; bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với ngành tuyên giáo để nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tâm huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đồng thời, toàn bộ hoạt động tuyên giáo phải góp phần đắc lực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần tạo bứt phá hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021).

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tập trung thực hiện trong năm 2019 là: Tiếp tục giữ thế chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng về công tác tuyên giáo. Kịp thời hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền. Coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội. Tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới căn bản công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo…

Theo baochinhphu