Ảnh chỉ mang tính minh họa 

Theo Bộ Nội vụ, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, đã mở rộng thêm một số đối tượng vào danh sách tinh giản biên chế, như: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; một số trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã thẩm định và ban hành các quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của 18 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Bộ cũng đã thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 đối với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả, tính từ năm 2015 đến ngày 15/10/2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản là 40.500 người. Trong số đó, hưởng chính sách về hưu trước tuổi là 34.948 người (chiếm 86,29%); hưởng chính sách thôi việc ngay là 5.483 người (chiếm 13,54%); hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học là 29 người (chiếm 0,07%); hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước là 40 người (chiếm 0,1%).

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đồng bộ. Cơ cấu, số lượng lãnh  đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số nơi còn chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo; qua thanh tra vẫn còn phát hiện một số trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn./.