Thứ tư,  29/11/2023

Đình Lập: Chuyển biến sau Nghị quyết 22

(LSO) – Những năm qua, Đảng bộ huyện Đình Lập luôn chú trọng thực hiện Nghị quyết 22–NQ/TW, ngày 20/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bằng những giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, nhiều tổ chức, cơ sở đảng đã có những chuyển biến tích cực.

Ông Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trên cơ sở nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đình Lập tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22 sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 22/12/2011 của Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22.

Một trong những giải pháp huyện Đình Lập thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 là làm tốt công tác phát triển đảng. Xác định phát triển đảng viên ở các thôn bản chưa có chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở tích cực thực hiện bằng nhiều giải pháp như: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, đồng thời chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đình Lập (người đứng) triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết, nếu như năm 2008, Đảng bộ huyện có 1.752 đảng viên thì đến nay tăng lên hơn 2.500 đảng viên, chiếm khoảng 9% so với tổng dân số toàn huyện; tổng số chi bộ thôn sinh hoạt độc lập năm 2008 là 76/125 thôn, chiếm 60% thì nay tăng lên 118/124 thôn, chiếm 95,2% (tăng 35,2%).

Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài duy trì sinh hoạt định kỳ để kiểm điểm kết quả hoạt động trong tháng, một số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề như: học tập các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng; họp bàn về công tác tổ chức cán bộ của chi, đảng bộ; công tác phát triển đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn trong xây dựng nông thôn mới…

Ông Đặng Văn Toản, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đình Lập cho biết: Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề để bàn, tháo gỡ các vấn đề nổi cộm ở địa bàn. Với 12 chi bộ, đảng ủy phân công cấp ủy viên phụ trách cụ thể, qua theo dõi cho thấy: chi bộ 3, các chi bộ trường học trên địa bàn thị trấn làm khá tốt việc sinh hoạt chuyên đề liên quan đến một số nội dung như: nêu cao tinh thần của người đứng đầu; vai trò nêu gương của đảng viên; học Bác tính tiết kiệm, tương thân tương ái… Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc đều duy trì, sinh hoạt đều đặn hằng tháng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn ổn định.

Cùng với đó, huyện quan tâm đưa trí thức trẻ về công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Đến nay, huyện đã tiếp nhận, sắp xếp 8 trí thức trẻ về công tác tại 8 xã đặc biệt khó khăn. Qua theo dõi, đánh giá, các trí thức trẻ đều có năng lực, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo chất và lượng… đã đem lại những kết quả thiết thực. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tiến bộ, nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

THANH MAI