Thứ sáu,  01/12/2023

Thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở

(LSO) – Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường đạt chuẩn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn, chính vì vậy, khi Nghị quyết 37, ngày 13/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo được ban hành, Thành ủy Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó hầu hết chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

     Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để cụ thể hóa Nghị quyết 37, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 51, ngày 9/5/2012 về thực hiện Nghị quyết 37, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 97, ngày 9/8/2012 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Trong thực hiện Nghị quyết 37, nhiều giải pháp được đưa ra như: làm tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, luân chuyển, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường.

Theo đó, công tác quy hoạch cơ bản đảm bảo tính kế thừa và liên tục, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai trong đội ngũ cán bộ theo phương châm “động”, “mở”. Trên cơ sở quy hoạch, thành phố coi trọng việc đánh giá cán bộ, từ đó có kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, từng bước khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định, cơ bản phù hợp với năng lực và trình độ đào tạo.

Ông Trần Lệnh Trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng trao đổi công việc với cán bộ.

Trong hơn 5 năm qua, thành phố tuyển dụng trên 30 công chức cấp xã, luân chuyển gần 10 trường hợp công chức thành phố xuống để bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường, xã, thực hiện điều động, luân chuyển gần 30 trường hợp. Công tác đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định và trình tự theo đúng hướng dẫn của cấp trên, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, công chức.

Trong hơn 5 năm qua, thành phố phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 2.200 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Trong đó đào tạo 22 cán bộ, công chức có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ; bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm, kiến thức cập nhật, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, tin học, quốc phòng, an ninh cho gần 800 người và bồi dưỡng nghiệp vụ cho trưởng thôn, khối phố gần 1.400 người. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã luôn được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định.

     Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, như đối với cán bộ chủ chốt các cấp: tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 98% (vượt 18%); cán bộ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn (trung cấp trở lên) là 100% (vượt 10%); cán bộ có trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn (trung cấp trở lên) là 98% (vượt 8%); cán bộ biết sử dụng máy vi tính là 98% (vượt 23%). Đối với cán bộ cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ công chức cấp xã, các tỷ lệ tương ứng như trên đều đạt và vượt từ 5 đến 38%, trong đó có những chỉ tiêu đạt 100% như trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, tỉ lệ biết sử dụng máy vi tính; tỉ lệ cán bộ nữ cũng đạt và vượt kế hoạch…

Ông Trần Lệnh Trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng cho biết: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức của phường đã được đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 100% cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính và được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, do đó đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

“Mặc dù còn một số hạn chế, như: tỷ lệ được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kỹ năng lãnh đạo quản lý theo chức vụ (đối với cán bộ chủ chốt, cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã) xấp xỉ đạt do mới kiện toàn hoặc tuyển dụng; tỉ lệ cán bộ trẻ dưới 30 tuổi đạt 50% chỉ tiêu, do thực hiện tinh giản biên chế… nhưng qua triển khai thực hiện Nghị quyết 37, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được củng cố, kiện toàn và nâng cao, tỷ lệ cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn thành phố đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện đạt 87,95%, qua đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở được nâng lên, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Mục tiêu đến năm 2020, thành phố phấn đấu 100% cán bộ, công chức xã, phường đạt chuẩn và trên chuẩn.” – ông Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết thêm.

PHÙNG KHIÊM