Thứ bảy,  27/11/2021

Không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh “không để chạy chức chạy quyền, không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, đã chạy thì không dùng”.

Chiều 4/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 3/2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghi. 

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6

Trong 2 tháng đầu năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy tính tự giác, khách quan, dân chủ.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh uy tín, chất lượng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, là cơ sở để cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ.

Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), báo cáo cấp ủy phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch UBND huyện, thành phố không là người địa phương.

Toàn ngành đã tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ (trong đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý); tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn một số nội dung của Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; dự thảo Kế hoạch thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương…

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng vị trí việc làm. Tham mưu cấp ủy quản lý chặt chẽ biên chế các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế đúng lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) đề ra. Một số địa phương triển khai tích cực, có hiệu quả như Nghệ An, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Quảng Nam…

Một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Chống chạy chức, chạy quyền

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 3 này, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung bám sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất tại hội nghị toàn quốc của ngành, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Toàn ngành triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về nêu gương.

Đề cập đến việc chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh “không để chạy chức chạy quyền, không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, đã chạy thì không dùng”.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, công tâm và gương mẫu… Tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Theo Chinhphu