Thứ tư,  14/04/2021

Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng họp tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 6-11-2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc T.Ư gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ cấp tỉnh góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Từ ngày 15-9 đến 31-10-2015, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý; đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, các đại biểu QH thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính trị đã giao Văn phòng T.Ư Đảng tổng hợp ý kiến của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc T.Ư; Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến của các đại biểu QH; Ban Dân vận T.Ư tổng hợp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể; Ban Tuyên giáo T.Ư tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên báo chí và thư, kiến nghị gửi trực tiếp đến Trung ương. Tổng hợp các ý kiến đóng góp qua các kênh nêu trên dày tới 1.547 trang.

Hầu hết các ý kiến đóng góp đều tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các Văn kiện để lấy ý kiến nhân dân. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy được tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá: Dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới khá cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; có nhiều điểm mới; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng. Một số ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, cần có phụ lục số liệu để chứng minh; khắc phục một số đánh giá, nhận định mâu thuẫn giữa thành tựu, ưu điểm với hạn chế, yếu kém; bổ sung sửa đổi một số từ ngữ.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao của đại hội đảng bộ các cấp, của các đại biểu QH, của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như các ý kiến đóng góp trực tiếp của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện. Tổng Bí thư đề nghị Tổ biên tập tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp, cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.