Thứ bảy,  31/07/2021

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian 3 ngày, từ ngày 08/12/2015 đến ngày 10/12/2015. Phiên trù bị bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/12/2015; phiên khai mạc từ 8 giờ 00 phút, ngày 8/12/2015, tại Hội trường Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. Báo cáo của UBND tỉnh: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; kế hoạch năm 2016. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. Kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015; nhiệm vụ  trọng tâm năm 2016. Tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội năm 2015; nhiệm vụ năm 2016. Công tác thi hành án dân sự năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016. Tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015. Kết quả thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các tổ chức hội có tính chất đặc thù và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2015. Tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2015. Về việc quyết định ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Các tờ trình của UBND tỉnh: Về danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 tỉnh Lạng Sơn. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015, dự toán thu, chi  ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016. Về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai. Về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai. Về việc đề nghị phê chuẩn tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 – 2020, xét đến năm 2025.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khoá XIII và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

4. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.

6. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về kết quả công tác tòa án năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

7. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2015, chương trình hoạt động năm 2016; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016.

8. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

9. Kỳ họp thông qua các nghị quyết sau:

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án, công trình và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2016 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 – 2020, xét đến năm 2025.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

– Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH LẠNG SƠN