Thứ tư,  14/04/2021

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XV

Khai mạc kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XV LSO-Ngày 9/12/2015, kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ để cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

 

 
Các đại biểu dự kỳ họp thảo luận tại tổ – Ảnh: THANH HÒA

Đối với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về thực hiện mục tiêu tổng quát và tình hình, kết quả thực hiện ở 7 nhóm nhiệm vụ; tập trung phân tích những chỉ tiêu không đạt, những hạn chế, yếu kém, các nguyên nhân khách quan và chủ quan, những nhiệm vụ và giải pháp khắc phục. Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận dự báo tình hình quốc tế, trong nước và những tác động đến kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2016; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016, phân tích về chất lượng tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, các nguồn lực đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016. Các đại biểu cũng đã dành thời gian thảo luận, xem xét và tham gia ý kiến về các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các báo cáo trình kỳ họp và dự thảo các nghị quyết của kỳ họp.

Tại các tổ thảo luận, các ý kiến đều cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá ở các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Nhiều ý kiến cho rằng, trong năm 2015, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã được thực hiện quyết liệt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần tiếp tục tập trung quan tâm tới công tác tái cơ cấu nông – lâm nghiệp, tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với một số tiêu chí khó; công tác quản lý sử dụng đất, các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có giải pháp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Đối với công tác thu – chi ngân sách, cần có các biện pháp quản lý nhằm tăng thu, quản lý chi phù hợp. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, việc thực hiện đóng BHXH cho người lao động ở một số doanh nghiệp, tổ chức còn chậm, tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo. Tỉnh cần tiếp tục có giải pháp, cơ chế để nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, chú trọng quan tâm; tăng cường hiệu quả và tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Ngày 10/12/2015, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc và tiến hành bế mạc kỳ họp.

MAI HOA – THANH HÒA