Chủ nhật,  18/04/2021

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ban hành các Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 4-9-2014 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 27-10-2014 về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, về công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. UBKT phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thì kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đối với tổ chức đảng, tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ, trong các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp…; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đảng viên.

Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, UBKT chủ động, kịp thời báo cáo để ban thường vụ cấp ủy cấp mình thành lập đoàn kiểm tra xem xét, kết luận, đồng thời báo cáo UBKT cấp trên.

Qua kiểm tra, xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý kết thúc trước ngày khai mạc đại hội đảng bộ các cấp 25 ngày đối với cấp cơ sở, 30 ngày đối với cấp trên cơ sở trở lên.

UBKT các cấp tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn tố cáo, phản ánh; kịp thời tổng hợp, phân loại, rà soát, căn cứ vào nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp công tác tổ chức đại hội đảng và những tố cáo đảng viên liên quan đến nhân sự khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo; xử lý nghiêm minh các trường hợp có vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội.

Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, bảo đảm đầy đủ theo quy trình và đúng thời gian quy định. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội, UBKT nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, phát hiện có vấn đề mới phát sinh về đại biểu dự đại hội, UBKT tham mưu giúp cấp ủy triệu tập đại hội để xem xét. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, UBKT cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.

Về công tác nhân sự UBKT các cấp, UBKT Trung ương đã kịp thời có hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT. Tiêu chuẩn đối với ủy viên UBKT các cấp được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quy định tại Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Về cơ bản, ủy viên UBKT phải có các tiêu chuẩn như: Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Không đưa vào UBKT những đồng chí để cơ quan, đơn vị mình quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, những đồng chí có nhiều dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu; uy tín thấp; những đồng chí có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật; những đồng chí ngại va chạm, ngại đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cơ hội, cục bộ địa phương, cá nhân, không có bản lĩnh chính kiến, không chấp hành sự phân công công tác của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Về độ tuổi vận dụng như tuổi tham gia cấp ủy cùng cấp; bảo đảm tính kế thừa, có cán bộ nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, căn cứ vào tình hình cụ thể các cấp ủy vận dụng bố trí cho phù hợp.

Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Đến ngày 3-11-2015, toàn bộ 68/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ và trí tuệ của các đảng bộ. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy định theo Quy chế bầu cử trong Đảng; nhiều tiêu chí về nhân sự cấp ủy đạt bình quân cao hơn so với các nhiệm kỳ trước, hầu hết UBKT các cấp được kiện toàn bảo đảm yêu cầu chất lượng. Kết quả đó tạo tiền đề quan trọng góp phần để Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tổ chức thành công trong thời gian tới.

Tuy nhiên, qua tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhận thấy: Còn một số cấp ủy, UBKT chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, một số nơi có biểu hiện mất đoàn kết, mất dân chủ trong nội bộ cấp ủy; đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy có nhiều trường hợp chưa đáp ứng về tiêu chuẩn, cơ cấu, việc giải quyết đơn thư còn chậm; trước đại hội có nơi còn nhiều thư mạo tên, giấu tên gửi đến cá nhân và các đoàn đại biểu của đại hội, nhưng sau đại hội chưa được xem xét làm rõ. Việc nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy, UBKT chưa được chặt chẽ, một số trường hợp có dư luận của quần chúng và đảng viên chưa xem xét, kết luận kịp thời, nên kết quả tín nhiệm của đại hội còn thấp. Một số cấp ủy, UBKT chưa quan tâm đến việc chuẩn bị, quy hoạch, lựa chọn, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ kiểm tra; sau đại hội một số nơi phải bố trí, điều chuyển sang công tác khác, bầu thiếu số lượng và ngược lại.

Do nhận thức chưa sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của UBKT Trung ương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiêm túc, nên trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, những việc trọng tâm, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có biểu hiện ngại va chạm, né tránh, tự phê bình, phê bình chưa cao, chưa chỉ đạo và tạo điều kiện cho UBKT hoạt động, tính chiến đấu, bản lĩnh của một số UBKT, cán bộ kiểm tra còn hạn chế. Việc phối hợp giữa UBKT với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cơ quan chính quyền và đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có việc chưa kịp thời.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Trước hết, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần nhận thức, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là những điểm mới trong chỉ thị, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả trong đảng bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy phải tạo sự nhất quán; trong quy hoạch, đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan, thực hiện và giữ nghiêm quy chế làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên và công dân, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời nắm bắt tư tưởng trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị, xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, giải quyết kịp thời những thông tin, dư luận, những việc còn ý kiến khác nhau nhất là trong phương án lựa chọn nhân sự cấp ủy, UBKT, phải công khai, công tâm, khách quan, trên cơ sở tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Để góp phần vào thành công của đại hội, công tác tuyên truyền phải được quan tâm, để mọi tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham gia vào các văn kiện của cấp ủy; nhân sự cấp ủy và UBKT thật sự là người đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, cho cán bộ và đảng viên tham gia các công việc lãnh đạo của Đảng; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức sơ kết kịp thời, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, kinh nghiệm, hạn chế trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giải quyết các đơn thư tố cáo sau đại hội đảng bộ các cấp.

UBKT Trung ương tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ban tham mưu của Đảng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội, trong đó làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, tiêu chuẩn cấp ủy viên và tham gia phục vụ công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, thẩm tra tư cách Đại biểu dự đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Nhandan.org.vn