Thứ năm,  15/04/2021

Sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác tuyên truyền sau ba năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020".

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, sau ba năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH); chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch chỉ đạo. Ở nhiều nơi, cán bộ cấp ủy trực tiếp là báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều sáng tạo và hỗ trợ hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền. Qua công tác tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội và làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với phát triển và ổn định chính trị – xã hội. Công tác tuyên truyền cũng đã tạo sự thông cảm, chia sẻ của xã hội đối với những khó khăn của ngành BHXH và y tế…

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương còn chưa thật sự hiệu quả. Một số địa phương chưa phát huy vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo trong việc tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, còn có tình trạng BHXH các địa phương phối hợp với từng sở, ban, ngành thực hiện truyền thông theo từng vụ việc, sự kiện nhỏ lẻ…

Trên cơ sở đánh giá đúng mức các hạn chế, yếu kém, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong thời gian tới cần chỉ đạo sâu sát hơn công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội nói chung và Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật BHXH, BHYT nói riêng.

Theo Nhandan