Thứ bảy,  10/04/2021

Chính sách mới – quyết định mới

          

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) là người dân tộc thiểu số (NDTTS) cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó, đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho lao động là NDTTS. Thời gian áp dụng là 5 năm đối với một người lao động vào làm việc tại đơn vị. Thay vì quy định ĐVSDLĐ là NDTTS được Nhà nước (từ ngân sách T.Ư) hỗ trợ 20% định mức lao động chung của đơn vị như hiện nay, theo quy định mới, cho phép đơn vị được hạch toán 20% định mức lao động chung vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo Nhandan