Thứ hai,  02/08/2021

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động thông tin, tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị khẳng định: Năm 2015, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã kịp thời xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng giai đoạn 2015-2020; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Cơ quan chức năng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, duy trì các hoạt động có nền nếp; chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, tích cực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Hội nghị xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, chủ động tham mưu, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thông tin, tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng; chủ động phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, đấu tranh bảo vệ Đại hội XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác giáo dục chính trị được tăng cường, kịp thời định hướng tư tưởng trước các sự kiện phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Các đơn vị chủ động nắm tình hình ở cơ quan, địa bàn, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; toàn quân chú trọng xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin, tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội…

Theo Nhandan.org.vn