Thứ hai,  02/08/2021

Ban Tuyên giáo T.Ư triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì Hội nghị.

Năm 2015, cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư đã chủ động đề xuất, thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng ngành tuyên giáo góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Ban Tuyên giáo T.Ư đã tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; tập hợp các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các báo cáo, dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; về các ngày kỷ niệm lớn, trọng đại của đất nước…

Năm 2016, Ban Tuyên giáo T.Ư tập trung tham mưu tuyên truyền góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kiểm tra, đôn đốc cấp ủy các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các kỳ Hội nghị T.Ư khóa XII đi vào cuộc sống…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2016 là năm diễn ra Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020; năm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ. Đồng chí yêu cầu các vụ, đơn vị trong Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, tham mưu cho Ban, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành các văn bản hướng dẫn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các vụ, đơn vị chức năng bám sát tình hình, chủ động và nhạy bén trong tham mưu; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo thống nhất trong công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo T.Ư với các cơ quan chức năng, các ban, bộ, ngành của T.Ư chủ động đổi mới trong định hướng thông tin, kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu của các thế lực thù địch…

Theo Nhandan.org.vn