Thứ năm,  02/12/2021

Hội Nông dân tỉnh: Quan tâm kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hội cơ sở

(LSO) – Cùng với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp.

Hiện toàn tỉnh có 226 hội nông dân cơ sở xã, phường, thị trấn. Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân thì việc xây dựng tổ chức, bộ máy luôn được các cấp hội quan tâm, trọng tâm là xây dựng chi hội đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức hội viên, trình độ cán bộ hội các cấp; thường xuyên trang bị cho cán bộ hội cơ sở bản lĩnh chính trị, có kỹ năng chỉ đạo, điều hành, biết lắng nghe ý kiến của nông dân.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ nông dân năng động, làm việc trách nhiệm, nhiệt tình thì ở đó phong trào đạt hiệu quả. Ngược lại, nơi nào cán bộ làm việc không hết trách nhiệm, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ yếu thì phong trào sẽ ngày một yếu đi. Bởi vậy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ mới tham gia công tác hội với nhiều hình thức như: liên kết mở các lớp đào tạo chuyên môn; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ ở cơ sở và cán bộ chuyên trách…

Cán bộ hội nông dân cơ sở tham gia tập huấn kiến thức do Hội Nông dân tỉnh tổ chức

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 21 lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về mọi mặt cho hơn 2.240 cán bộ hội nông dân các cấp; cử 14 cán bộ hội tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức. Các lớp tập huấn được tổ chức chuyên sâu theo lĩnh vực, nghiệp vụ, xây dựng theo chuyên đề cụ thể như: giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia quá trình giám sát, phản biện; kỹ năng nghiệp vụ công tác của cán bộ hội cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất trong nông nghiệp… Cùng với đó, hội đã tích cực phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị – ban tuyên giáo các huyện, thành phố tổ chức 65 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội cho hơn 3.820 lượt các chi hội trưởng chi hội nông dân. Thông qua bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của hội nông dân ở cơ sở. Năm 2018, có 193 cơ sở hội đạt vững mạnh, 33 cơ sở hội đạt khá, không có cơ sở hội trung bình, yếu kém.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện thường xuyên công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Cử cán bộ hội nông dân cơ sở đi học tập kinh nghiệm tại các đơn vị và các mô hình thực tế theo hướng học đi đôi với hành. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng tập trung cho cơ sở, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với công tác hội. Quan tâm nâng cao nhận thức, năng lực hành động của cán bộ hội các cấp và hội viên nông dân, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

HOÀNG TÙNG