Thứ năm,  15/04/2021

Tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2014 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba; đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Công tác xây dựng văn bản chuyển biến tích cực

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng khẳng định: Năm 2015 và trong cả nhiệm kỳ 2011-2015, trong điều kiện chung của đất nước còn nhiều khó khăn, nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, toàn ngành Tư pháp đã có sự nỗ lực, trưởng thành, phối kết hợp tốt hơn, chủ động hơn với các bộ, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó, kết quả công tác đã có những đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, người dân.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH).

Cụ thể, riêng Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 bộ luật quan trọng (Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và cho ý kiến đối với 02 luật khác; hoàn thành 09/09 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp cụ thể, tình trạng nợ đọng nghị định của Chính phủ từng bước được khắc phục, chỉ còn nợ 04 nghị định, thấp nhất từ trước đến nay. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) từng bước gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, thực thi pháp luật, trong đó đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách mới trong quá trình soạn thảo gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận để tạo đồng thuận trong xã hội.

Việc xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp được triển khai theo đúng chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, cơ bản bám sát các chiến lược, quy hoạch, đề án đổi mới trong lĩnh vực này, các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản không ngừng phát triển về quy mô và từng bước trưởng thành hơn về chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2015, công tác tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật chưa cao, một số VBQPPL chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu ổn định, tình trạng chậm ban hành VBQPPL, nhất là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn phổ biến; hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn thấp, pháp luật chậm đi vào cuộc sống; thủ tục hành chính (TTHC)  trong nhiều lĩnh vực vẫn còn phiền hà, việc công bố, công khai TTHC vẫn còn chậm, việc thực thi TTHC chưa nghiêm, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp; tình trạng vi phạm trong công tác THADS còn nhiều…

Tại Hội nghị, trên cơ sở phân tích các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Tư pháp trong thời gian tới.

Khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tư pháp trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2015 nói riêng, đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai các nhiệm vụ cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và những chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác tư pháp.

“Những kết quả này góp phần ngày càng tích cực vào việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Từ đó, vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục được khẳng định, tăng cường, từng bước tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp và của Nhân dân”, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TH).

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp từ Trung ương tới địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngành tư pháp tập trung rút ra kinh nghiệm, làm sâu sắc hơn các bài học để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, tìm ra giải pháp kịp thời tháo gỡ những tồn tại, hạn chế đó.

Cơ bản nhất trí với định hướng nhiệm kỳ 2016 -2020, nhiệm vụ, giải pháp công tác chủ yếu năm 2016 của Ngành Tư pháp, Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình lập pháp của Quốc hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tính khả thi, hợp lý, khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật được ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống, phải tạm dừng hoặc sửa đổi sau một thời gian ngắn có hiệu lực.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016, trong đó quyết liệt thực hiện tốt những quy định mới của Luật ban hành VBQPPL tạo bước chuyển cơ bản về quy trình và chất lượng soạn thảo, ban hành VBQPPL; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật này…

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả một số giải pháp tăng cường triển khai thi hành luật, pháp lệnh đã được xác định tại Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, kiểm tra, đôn đốc, giám sát sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, tiến tới chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, đảm bảo văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh. Tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các công cụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra VBQPPL, kiểm soát TTHC và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần cụ thể hóa một bước chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật.

Đối với công tác THADS, cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác này, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chế định Thừa phát lại theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác hành chính tư pháp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đăng ký, thống kê hộ tịch.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển về số lượng cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, công chứng viên và các tổ chức hành nghề, bảo đảm ổn định, bền vững, phù hợp với yêu cầu và bước phát triển mới của thực tiễn. Đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan Tư pháp; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại, có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp…/. 

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong năm 2015, công tác kiểm tra VBQPPL được các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện thường xuyên hơn, đã kiểm tra theo thẩm quyền gần trên 42.300 văn bản, bước đầu phát hiện 1.181 văn bản có dấu hiệu vi phạm về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và toàn xã hội. Các Bộ, cơ quan đã hoàn thành việc đơn giản hoá thêm 98 TTHC  đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề, đạt tỷ lệ 94,9%.

Kết quả THADS về việc và về tiền tiếp tục đạt cao, cụ thể: về việc, giải quyết xong trên 530.000, đạt tỷ lệ trên 89%; về tiền, giải quyết xong trên 42.000 tỷ, đạt tỷ lệ 76%. Việc giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng được chú trọng. 

Theo Dangcongsan.vn