Thứ sáu,  14/05/2021

Phối hợp đồng bộ giữa giám sát, kiểm tra và thanh tra

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách, quy định nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước. Nhờ vậy, công tác kiểm tra, giám sát mang lại kết quả thiết thực ở nhiều lĩnh vực như: phòng chống, tham nhũng, lãng phí; đầu tư công; cải cách hành chính; các chương trình an sinh xã hội… Tuy nhiên, nhìn chung, công tác giám sát, kiểm tra còn lúng túng, nhiều hoạt động mang tính hình thức; giám sát, kiểm tra chưa đem lại hiệu quả, hiệu lực như mong muốn.

Chúng tôi kỳ vọng, ở Đại hội XII của Đảng lần này, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa mới có chủ trương đẩy mạnh, phát huy dân chủ, tạo thuận lợi hơn nữa để người dân giám sát, kiểm tra mọi hoạt động đời sống xã hội. Để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát, kiểm tra, cần đẩy mạnh tuyên truyền về quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra. Bên cạnh đó, người dân cũng phải tự nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân của mình để thực hiện tốt hơn quyền giám sát, kiểm tra. Để thực hiện được việc này, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần có quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa người dân, các đoàn thể, cơ quan nhà nước (thanh tra) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về giám sát, kiểm tra và thanh tra. Thực tế là trong thời gian qua, do thiếu sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các bên liên quan nên công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra còn bị động, kết quả chưa cao.

Khi nhận phản ánh của người dân từ kết quả giám sát, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cần có thái độ cầu thị, lắng nghe, phản hồi kịp thời; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, triệt để, tạo lòng tin cho người dân. Tôi cũng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan quản lý nhà nước giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn nữa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết bức xúc của dân và các vấn đề nảy sinh. Có như thế, người dân mới tích cực đóng góp công sức, trí tuệ góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Nhandan.org.vn