Thứ sáu,  25/06/2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI sâu sắc và quyết liệt hơn

Từ ngày ra đời đến nay, tùy theo tình hình thực tiễn đòi hỏi, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng ta đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng về ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức phù hợp, đem lại kết quả hết sức quan trọng, xứng đáng “là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế – xã hội. Nổi bật là tháng 2-1999, Hội nghị T.Ư 6 (khóa VIII) ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong toàn Đảng. Tháng 1-2012, Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chúng tôi hiểu rằng đó là sự tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (lần 2) trong điều kiện lịch sử mới.

Sau bốn năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tôi hoàn toàn tán thành những đánh giá của Trung ương nêu trong Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về kết quả và những hạn chế; đồng thời, kiến nghị các đại biểu dự Đại hội dành thời gian phân tích thấu đáo, tìm ra nguyên nhân, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết quan trọng này.

Sau thành công của Hội nghị Trung ương XIV (khóa XI) vừa bế mạc, là một đảng viên, tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng tổ chức và lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng mạnh mẽ và quyết liệt hơn để đạt những thành tựu xứng đáng với tư duy trí tuệ của Đảng. Theo tôi, nên cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 bằng công việc hằng ngày của các tổ chức đảng; trong đó nhấn mạnh công tác tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đổi mới phương pháp kiểm điểm cho phù hợp từng tập thể, cán bộ, đảng viên. Nêu gương người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Coi trọng các giải pháp về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương pháp dễ hiểu, dễ học, dễ làm nhằm xây dựng, bồi đắp đạo đức, phẩm chất, lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Nhandan.org.vn