Thứ ba,  11/05/2021

Chú trọng xây dựng tuyến biên giới vững mạnh cả kinh tế và quốc phòng

Đóng góp ý kiến với Đại hội XII của Đảng, tôi xin trao đổi và đề xuất một số vấn đề quan trọng đối với các tỉnh biên giới và cả đất nước, đó là xây dựng tuyến biên giới đồng thời vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng. Từ thực tiễn của Lạng Sơn, một tỉnh miền núi, biên giới, tôi thấy rằng, cần coi trọng việc kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc bảo đảm quốc phòng - an ninh.
 
 

Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng, vì vậy, cần phải có các chính sách hỗ trợ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế. Bởi vì kinh tế của người dân khá lên thì mới có thế trận quốc phòng tốt hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, theo tôi cần chú trọng một số giải pháp sau:

Trước hết, phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm có lợi thế.

Hai là, cần tập trung đầu tư xây dựng, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu; thực hiện có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt.

Ba là, cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và phát triển hàng hóa tiêu thụ trên thị trường; tiếp tục lựa chọn một số sản phẩm có lợi thế để xây dựng thương hiệu, hình thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Bốn là, cần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng các xã trọng điểm về kinh tế và quốc phòng – an ninh. Ngoài những khu kinh tế quốc phòng đã có cần xây dựng các khu kinh tế quốc phòng mới, nhằm tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường sức mạnh quốc phòng – an ninh.

Tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng sẽ dành thời gian bàn thấu đáo, quyết định chủ trương, giải pháp khả thi nhất để mỗi tỉnh ở tuyến biên giới đều vững mạnh cả về kinh tế lẫn quốc phòng.

Theo Nhandan.org.vn