Thứ sáu,  07/05/2021

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 19-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp thứ 2 Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG).

Phát biểu ý kiến tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu, Ủy viên HĐBCQG, Trưởng Tiểu ban nêu rõ: Để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Tiểu ban đã tham mưu, giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành 12 văn bản, công bố rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành.

Tiểu ban đã phối hợp Ban Công tác đại biểu chuẩn bị phát hành tài liệu “Hỏi đáp về Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND”; tham gia góp ý kiến, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của HĐBCQG về các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử trình HĐBCQG xem xét, thông qua; xúc tiến vận hành Trung tâm báo chí bầu cử để phục vụ các phiên họp của HĐBCQG; đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản pháp luật về bầu cử, hoàn thành chuyên trang thông tin điện tử của HĐBCQG vào cuối tháng 2-2016…

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng sự kiện này cũng như trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, làm tốt công tác phản bác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trước, trong và sau bầu cử.

Theo Nhandan.org.vn