Thứ ba,  11/05/2021

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã

Ngày 18/01, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương về tình hình kinh tế tập thể, kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 56-KL/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 
và các Bộ, ngành Trung ương về tình hình kinh tế tập thể.

Tại buổi làm việc đồng chí Võ Kim Cự – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam cho biết: Đến nay, cả nước có 18.016 hợp tác xã (HTX), trong đó 10.052 HTX nông nghiệp, 1.424 HTX thương mại dịch vụ, hơn 3.000 HTX xây dựng, công nghiệp, 965 HTX vận tải, 1.137 Quỹ tín dụng nhân dân, 332 HTX môi trường. Bên cạnh đó, cả nước hiện có gần 150.000 tổ hợp tác với 1,95 triệu thành viên, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền, nhiều nhất ở khu vực Nam bộ.

Hiện có khoảng 40% số HTX hoạt động hiệu quả, 40% đạt mức thu nhập trung bình còn 20% yếu kém. Khối HTX nông nghiệp chiếm đa số với 6,7 triệu hộ gia đình, cá nhân đang phải đẩy mạnh đổi mới về phương thức hoạt động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Số HTX thương mại, vận tải, công nghiệp… có hiệu suất kinh doanh cao hơn, nhiều điển hình có thương hiệu như Liên hiệp HTX Saigon Co.op, doanh thu hàng tỉ USD, giải quyết việc làm cho 17.000 lao động trên 36 tỉnh, thành phố.

Tuy đạt được những kết quả quan trọng nhưng hoạt động của khối kinh tế tập thể (KTTT) chưa tương ứng với tiềm năng, lợi thế và so với mục tiêu yêu cầu. KTTT đang phát triển còn chậm cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 với yêu cầu chuyển đổi, đăng ký lại các HTX theo luật định còn cao, bình quân cả nước còn 45%, cá biệt có địa phương còn hơn 60% HTX chưa chuyển đổi, trong khi thời hạn thực hiện quy định này chỉ còn đến 30/6/2016.

Bên cạnh đó, Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã kiến nghị 10 vấn đề; Về cơ chế chính sách; về bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam; Hỗ trợ xây dựng mô hình; Làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX các cấp trong tình hình mới; Thống nhất cơ chế quản lý Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã; Về quan hệ quốc tế; về xã hội hóa kết hợp công tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao; Bố trí vốn triển khai Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020; Công tác phối hợp Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể; Cho phép Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự cuộc họp Chính phủ thường kỳ.

Tại cuộc họp các bộ, ngành đã cho ý kiến về một số vấn đề cần tháo gỡ về cơ chế chính sách, như việc ban hành Nghị định về HTX nông nghiệp, sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích phát triển HTX gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, hải sản; đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL… Đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đồng thuận cao với báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và thống nhất sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng nhau tháo gỡ những tồn tại, hạn chế để khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã phát triển.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của KTTT, mà nòng cốt là mô hình HTX yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc phát triển KTTT là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tìm và nhân rộng mô hình hiệu quả cho các thành viên, xã viên bảo đảm HTX là tổ chức KTTT, đồng sở hữu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, do các thành viên tự nguyện thành lập nhằm tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản suất, kinh doanh, tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, các chính sách tạo thuận lợi cho HTX phát triển, nhất là việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn theo từng tỉnh, vùng, liên tỉnh. Liên minh HTX Việt Nam phải làm việc với các bộ, ngành liên quan để rà soát, có kế hoạch triển khai thí điểm các mô hình này.

Giao cho các bộ, ngành liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khai thác tối đa nguồn lực của nhà nước thông qua các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ Kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã phát triển theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu của hội nhập quốc tế sâu rộng, Phó Thủ tướng cho rằng cần có những giải pháp cụ thể, tiếp tục thúc đẩy đưa KTTT thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh về kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về Hợp tác xã, Liên minh HTX các cấp. Song song với đó, xem xét cân đối các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động cơ bản, cố gắng lồng ghép với các chương trình hỗ trợ khác liên quan.

Theo Dangcongsan.vn