Thứ bảy,  15/05/2021

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

          
 

Phóng viên (PV): Thời gian qua, Đảng bộ Nghệ An đã thực hiện công tác chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, phù hợp với vùng miền, thành phần dân tộc trong quá trình triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở quán triệt thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn. Từ đó, số cán bộ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng tăng dần qua từng năm. Riêng nhiệm kỳ 2010 – 2015, có gần 1.400 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 7.970 cán bộ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính, 240 cán bộ được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ. Có 5.480 lượt cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Qua đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ cán bộ, cán bộ cơ sở ở Nghệ An được nâng lên khá rõ nét.

Cùng với việc đào tạo qua trường lớp, Nghệ An tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn. Nhìn chung với nhiều cách thức, giải pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở Nghệ An thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở ở Nghệ An còn có hạn chế nhất định, đó là: một số địa phương chưa thật sự chủ động lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, nhất là đào tạo chuyên môn; chưa thật sự gắn với việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm để đào tạo cho nên đào tạo, bồi dưỡng có phần chưa sát yêu cầu thực tiễn. Việc gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa thật nhuần nhuyễn,…

PV: Đồng chí có thể cho biết những giải pháp tiếp tục trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Để thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở, thời gian tới Nghệ An tập trung xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ để công tác đào tạo, bồi dưỡng đúng và trúng yêu cầu nhiệm vụ cán bộ được giao. Đổi mới công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học có chất lượng cử về cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng để ngay từ ban đầu cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danh cán bộ. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và ban lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong quy hoạch; đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bố trí cán bộ. Xây dựng, ban hành và thực hiện Nghị quyết về “công tác điều động và luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2020”, trong đó xác định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng luân chuyển. Từng bước nghiên cứu thực hiện bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không là người địa phương ở cấp xã, phường, thị trấn, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ nói chung và cán bộ cơ sở nói riêng.

PV: Niềm tin và kỳ vọng của đồng chí với Đại hội lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Trước hết, tôi kỳ vọng Đại hội XII của Đảng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ để tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp, bầu được những đồng chí đủ đức, tài vào BCH Trung ương. Sự lãnh đạo của BCH Trung ương nhiệm kỳ mới là niềm tin, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân về nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Theo Nhandan.org.vn