Thứ ba,  15/06/2021

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ sáu Đại hội XII của Đảng

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
 

(Ảnh: TUẤN HẢI)
 

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu.

Đại biểu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đại hội biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ngày 27-01-2016, Đại hội nghỉ.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Nhandan.org.vn