Thứ năm,  06/05/2021

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Phóng viên (PV): Tại Đại hội XII của Đảng, khi thảo luận về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí có ý kiến như thế nào về nội dung này?
 
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp: Đây là ý kiến đúng, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn lãnh đạo tại cơ sở của nhiều địa phương hiện nay. Trong phương hướng công tác xây dựng Đảng thời gian tới, Đảng ta xác định các cấp ủy đảng phải có giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mà một trong những giải pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân chính là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

PV: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp: Từ khi có Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; các cấp ủy đảng của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Đảng với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện, tăng cường giám sát và kiểm tra việc thực hiện. Việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế có những chuyển biến tốt. Nhiều đơn vị đã thực hiện có nền nếp và đạt hiệu quả cao ở một số nội dung, như: Công khai tài chính, chế độ chính sách, công tác tổ chức cán bộ, những quy định thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại không để tồn đọng, vượt cấp. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đã phát huy được sự đóng góp to lớn của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng; cải thiện đời sống nông dân.

PV: Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, theo đồng chí cần những giải pháp nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, triển khai còn mang tính hình thức. Các nội dung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn có nơi chưa làm tốt quy trình công khai, dân chủ. Vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông thôn mới chưa thực sự được phát huy…

Để thực hiện tốt hơn Quy chế, theo tôi, các cấp ủy đảng, chính quyền, cần cụ thể hóa pháp luật về xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng đơn giản, phù hợp với từng đối tượng và loại hình; nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Nhandan.org.vn