Thứ sáu,  14/05/2021

"Niềm tin và động lực từ thành công của Đại hội"

Sau hơn tám ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của dân tộc. Phóng viên Báo Nhân Dân đã gặp mặt đại diện các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, kịp thời ghi nhận không khí, tình cảm của họ trước thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát huy nhân tố văn hóa trong phát triển

Qua theo dõi diễn biến Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu và đặc biệt phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội. Đại hội đã sáng suốt bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới những đồng chí có đầy đủ phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực. Thành công của Đại hội làm tôi thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc chèo lái con thuyền đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thuận lợi và thời cơ đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Trong công cuộc đổi mới đất nước luôn đặt chúng ta trước đòi hỏi, yêu cầu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người dân Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Đấu tranh phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa cộng đồng.

Tại Đại hội này tôi tâm đắc và phấn khởi khi Đại hội đã quan tâm thảo luận và đề ra những giải pháp tốt về chủ đề “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam”. Có thể thấy rằng thời gian tới, nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn đó đòi hỏi phải xử lý mâu thuẫn giữa yêu cầu về mục tiêu nhân văn của văn hóa với những quy luật khắc nghiệt của kinh tế thị trường; giải quyết mâu thuẫn giữa đòi hỏi rất cao về mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam với sự đầu tư nguồn lực có hạn của Nhà nước, trong bối cảnh đời sống của người dân, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, điều kiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật còn khó khăn. Đại hội đã đề ra yêu cầu, giải pháp nhằm xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy, giữ gìn và phát triển, để bảo đảm duy trì, bảo vệ được các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời xác lập, bổ sung những giá trị mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ thành công Đại hội, tôi mong muốn và tin rằng, Đảng ta tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật để vừa bảo đảm cho văn hóa – nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công.

Nghệ sĩ Ưu tú XUÂN BẮC

(Nhà hát kịch Việt Nam)

Quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Theo dõi diễn biến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi rất phấn khởi và tin tưởng khi Đại hội bầu ra tập thể Ban Chấp hành T.Ư khóa mới có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Thành công trên cho thấy việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ được Đảng ta chuẩn bị chu đáo. Đại hội diễn ra dân chủ, đổi mới mọi mặt, nhất là công tác nhân sự, góp phần rất lớn cho thành công của đại hội lần này.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng với những nhân tố mới, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội những năm tiếp theo. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó giáo dục đại học là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm.

Thật mừng là về vấn đề này, tại diễn đàn Đại hội đã nêu rõ, quan điểm, giải pháp là cần xây dựng chính sách gắn kết nhà trường với doanh nghiệp trong sử dụng lao động và thu hút doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình đào tạo. Phát triển và gắn kết các tổ chức xã hội – nghề nghiệp với doanh nghiệp. Cần có các chính sách trực tiếp và gián tiếp giúp quy tụ tài năng cho hệ thống đào tạo như thu hút những giảng viên có năng lực giảng dạy, những nhà nghiên cứu xuất sắc có khả năng sáng tạo và chuyển giao tri thức tham gia vào hệ thống đào tạo đạt chất lượng cao…

Tôi tin tưởng rằng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng với sự tâm huyết, trải nghiệm thực tiễn của những nhà giáo dục, khoa học đầu ngành làm nòng cốt, Đảng ta sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đưa nền giáo dục Việt Nam tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

PGS, TS HÀ THANH TOÀN

Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ

Động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Những ngày qua, cùng chung không khí của đồng bào cả nước, gia đình chúng tôi luôn quan tâm theo dõi sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc, đất nước – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 21 đến 28-1 tại Thủ đô Hà Nội.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng được biết, các ý kiến tham luận tại đoàn và hội trường của các đại biểu trong những ngày Đại hội đã đề cập phong phú các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, từ việc phân tích, bổ sung phát triển hệ thống lý luận và thực tiễn con đường đi lên CNXH ở nước ta, việc hoạch định chính sách vĩ mô, chiến lược đối nội, đối ngoại đến các vấn đề cụ thể ở địa phương. Tất cả chung tâm huyết để đất nước tận dụng cao nhất cơ hội trong 5 năm tới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thành công của Đại hội cho thấy với thực tiễn sinh động, phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ mới phát triển vẻ vang, tốt đẹp của đất nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí (gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết), tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 5 năm tới, chúng tôi nhất trí và tâm đắc sáu nhiệm vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, đó là những định hướng đúng đắn, mục tiêu thích hợp cùng những biện pháp hữu hiệu để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Từ thành công Đại hội, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, chúng tôi đặc biệt mong muốn ngay sau Đại hội, Đảng ta đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn. Dồn sức tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai các giải pháp nhằm thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại hội XII của Đảng thành công rực rỡ, có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ths, Bác sĩ LÊ THỊ THU HÀ

Phó Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi T.Ư

Bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc gia

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thành công đã đưa ra nhiều quyết sách đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ta phát triển lên một giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập sâu nền kinh tế thế giới. Bản thân tôi rất phấn khởi và kỳ vọng vào các giải pháp mà Đại hội đã thống nhất, cụ thể là các giải pháp để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bài phát biểu bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật định hướng lớn và sự cam kết trách nhiệm của Đảng trước toàn dân trong thời gian tới.

Cá nhân tôi nhận thấy, Đại hội lần này có ba vấn đề mang tính đột phá mà toàn Đảng đã tập trung thảo luận khá sâu sắc. Trước hết là đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thật sự chú trọng người có tâm, có tầm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo đất nước hội nhập thành công. Thứ hai, Đại hội đã bàn sâu về cơ chế hành pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng cho một xã hội phát triển trong giai đoạn mới, chú trọng nâng cao năng suất tổng hợp quốc gia. Thứ ba là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục phù hợp các chuẩn mực mới của quốc tế, thống nhất cao các giải pháp phát triển về chất. Tôi kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tận dụng được các cơ hội mới, vừa bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội, vừa giữ vững an ninh quốc gia.

Theo Nhandan.org.vn