Chủ nhật,  09/05/2021

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

LSO-Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận (CTDV), nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Động viên tân binh thành phố Lạng Sơn lên đường nhập ngũ

Ông Triệu Văn Khé, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Là tỉnh miền núi với các thành phần DTTS chiếm số đông, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách cho đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện có hiệu quả CTDV, nhất là công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, đồng bào có đạo, tôn giáo trên địa bàn. CTDV của các cơ quan nhà nước đã được quan tâm thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức được trên 9.500 cuộc tuyên truyền, giáo dục, thu hút trên 570.000 người tham gia, trong đó hơn 80% số cuộc tuyên truyền là ở vùng đồng bào DTTS. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như Chương trình 135 của Chính phủ về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn; quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; quyết định số 28/QĐ- UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh… Năm vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân thanh toán hỗ trợ phát triển sản xuất (chương trình 135) cho 34.261 hộ nghèo đặc biệt khó khăn với số tiền 34.261 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn cho 83.784 nhân khẩu với số vốn là 9.313 triệu đồng.

 Nhờ thực hiện tốt CTDV nên đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hiện nay, có 85% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% số hộ được sử dụng điện; tất cả các xã, thị trấn đã có điện thoại cố định và phần lớn các xã có sóng điện thoại di động. 100% các xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,9%, giảm 3% so với năm 2014; các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên … Ông Triệu Tiến Thanh, Chủ tịch UBND xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình cho hay: Là xã vùng 3 khó khăn của huyện, bà con DTTS nơi đây luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành. Năm qua, 100% hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, kiến thức khoa học… giúp các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, CTDV vùng đồng bào DTTS vẫn còn những hạn chế, đó là việc triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CTDV ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự tích cực, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của CTDV. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức. Công tác của mặt trận và đoàn thể ở nhiều nơi còn chậm về đổi mới, chưa tương xứng với sự phát triển nhanh chóng của tình hình thực tiễn đã và đang diễn ra. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở còn hạn chế… 

Để tạo bước chuyển biến mới trong CTDV ở vùng đồng bào DTTS, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 về “Tăng cường và đổi mới CTDV của Đảng ở vùng đồng bào DTTS”. Trong đó, yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với CTDV ở vùng đồng bào DTTS. Tăng cường và đổi mới CTDV  trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành, thực hiện tốt chính sách dân tộc; cơ quan nhà nước các cấp phải phân công lãnh đạo phụ trách CTDV ở vùng DTTS. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS… Hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

XUÂN HƯƠNG