Chủ nhật,  09/05/2021

Công tác đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Bắc Giang

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (NKVNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hơn ba năm qua đạt kết quả đáng kể. Các tổ chức đảng, đoàn thể đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống người lao động.
 

Sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Trung Nam (xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang).Ảnh: ANH SƠN
 

Xác định xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp NKVNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Tỉnh ủy Bắc Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 23 thành viên (là đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các đoàn thể cấp tỉnh) do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể, phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách các đoàn thể, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Nhiều đảng bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động tham gia. Những người được lựa chọn, giới thiệu đi học trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động của doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, tay nghề vững, quản đốc, tổ trưởng có triển vọng phát triển để đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Nhiều cấp ủy tổ chức gặp mặt, đối thoại với chủ doanh nghiệp, nắm bắt tình hình, tìm hiểu và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhằm vận động chủ doanh nghiệp, người lao động về ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chăm lo, bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống mọi mặt cho người lao động. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp, chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt từ nơi cư trú đến các doanh nghiệp và thành lập mới tổ chức đảng ở nơi đủ điều kiện theo quy định. Từ năm 2012 đến nay, Bắc Giang kết nạp 195 đảng viên (trong đó có 15 chủ doanh nghiệp tư nhân), thành lập 30 tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp NKVNN; nâng tổng số tổ chức đảng trong khối này lên 90 đơn vị, với 1.631 đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp NKVNN. Công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế. Nhiều công nhân là đảng viên nhưng còn e ngại, không chuyển sinh hoạt đảng đến doanh nghiệp, chưa thực hiện hết trách nhiệm đảng viên là tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số lao động xác định làm việc trong doanh nghiệp chỉ để mưu sinh, mà không quan tâm hoạt động đoàn thể. Bên cạnh đó, hoạt động của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp NKVNN, nhất là tổ chức đảng mới thành lập còn lúng túng, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo. Các đoàn thể trong doanh nghiệp chưa đổi mới phương thức hoạt động; công tác tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động, cũng như giải quyết mâu thuẫn giữa công nhân với chủ sử dụng lao động của các tổ chức đoàn thể còn hạn chế.

Để tiếp tục phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp NKVNN, Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đổi mới phương pháp lãnh đạo đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, cấp ủy cấp trên làm tốt công tác tuyên truyền để chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là công nhân, người lao động đang sinh hoạt ở nơi cư trú về doanh nghiệp theo quy định; kết nạp đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể ở những nơi đủ điều kiện. Ở doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, phân công cấp ủy viên, đảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp các đoàn thể trong doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, phát hiện đối tượng để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, ban giám đốc, hội đồng quản trị, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, cách thức hoạt động của tổ chức đảng; hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, chủ động đề ra nội dung hoạt động thiết thực, gắn với lợi ích của doanh nghiệp, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; chăm lo cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Theo Nhandan.org.vn