Thứ tư,  19/05/2021

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 3-2, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 833/VPCP-TH về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gửi Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Theo tinh thần Công văn, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quán triệt nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, chủ động triển khai các công việc; đồng thời khẩn trương xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ, bao gồm cả danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016 đến 2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Theo Nhandan.org.vn