Thứ tư,  17/08/2022
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4:

Họp bàn một số nội dung quan trọng

LSO - Ngày 4/4/2016, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2016. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

                 

                         Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luật một số nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển năm 2016; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy nhanh công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất giai đoạn 2016 – 2020.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành phát biểu, thảo luận, đồng chí Lý Vinh Quang đã kết luận, thông qua các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu điều chỉnh một số vấn đề cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế như: Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND giai đoạn 2011 – 2016 theo đề cương đã được thống nhất tại phiên họp. Sở Tài chính cùng các ngành liên quan khi xây dựng tờ trình cần nêu rõ về nhu cầu cần thiết, sự cấp bách cần vay và khả năng thực tế có thể chi trả của tỉnh đối với khoản vay, tránh để xảy ra tình trạng nợ kéo dài. Đồng thời, rà soát lại một số danh mục của các dự án thuộc vốn vay Ngân hàng Phát triển. Sở Nông nghiệp xem xét để có bổ sung thêm một số loại cây vào đơn giá của một số loại cây trong quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, đồng thời lưu ý đến các dự án chuyển tiếp…

Tin ảnh: Anh Dũng