Thứ ba,  09/08/2022

Phân công chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Để chuẩn bị cho 3 phiên họp 47, 48 và 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo.

Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 47 (dự kiến từ ngày 25-27/4/2016), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính; Dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và việc nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị. 

Đối với phiên họp thứ 48 (dự kiến từ ngày 25-27/5/2016), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017. 

Đối với phiên họp thứ 49 (dự kiến từ ngày 13-16/6/2016), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015; Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; Dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Theo Dangcongsan.vn