Thứ sáu,  12/08/2022

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Cách đây tròn 70 năm, ngày 18-4-1946, Bộ trưởng Nội vụ ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ, theo đó, trong mỗi cấp Công an đều có bộ phận Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND). Trải qua các giai đoạn của cách mạng, từ các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ngày nay, cơ quan tham mưu luôn khẳng định được vai trò, vị trí là trung tâm trong hoạt động quản lý, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ Công an đã không ngừng phấn đấu, vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND, xứng đáng là Cơ quan tham mưu chiến lược của ngành Công an.

Phát huy những thành tích, kinh nghiệm quý báu qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đội ngũ cán bộ tham mưu Văn phòng Bộ ngày nay ra sức rèn đức, luyện tài, noi gương các thế hệ đi trước tham mưu, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Qua đó, tiếp tục tô thắm thêm những truyền thống vẻ vang của Văn phòng Bộ Công an, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân. Chủ động, sáng tạo vận dụng quan điểm của Đảng về kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế – xã hội, về xác định đối tác – đối tượng…; đánh giá xu hướng diễn biến của tình hình, dự báo những khả năng, tình huống có thể xảy ra để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Tâm huyết, tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, bồi dưỡng tri thức về pháp luật, nghiệp vụ và kiến thức trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân để trao đổi, phối kiểm thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất các chủ trương chiến lược bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác công an có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen, đặt ra trách nhiệm to lớn đối với lực lượng CAND. Để nâng tầm công tác tham mưu chiến lược góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Văn phòng Bộ Công an đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình và dự báo chiến lược.

Xây dựng Văn phòng Bộ Công an tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả và từng bước hiện đại. Bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; xây dựng cơ chế làm việc bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ gắn liền với quyền hạn và phù hợp với tính chất công tác của lực lượng vũ trang, là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, bảo đảm quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu. Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp vừa mang tính cơ bản, chiến lược, đồng thời giải quyết kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát huy mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Bộ Công an với các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương. Xây dựng môi trường làm việc chính quy, khoa học trong cơ quan Văn phòng Bộ Công an, tăng cường các hình thức phản biện, tranh luận khoa học nhằm phát huy tính sáng tạo, tự chủ trong tư duy, mạnh dạn trong đề xuất của cán bộ tham mưu. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với công tác tổng kết thực tiễn nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, cung cấp cơ sở thực tiễn để từng bước hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng. Tạo chuyển biến tích cực về công tác thông tin trong hệ thống cơ quan tham mưu từ Văn phòng Bộ đến cơ quan tham mưu Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, thông suốt, tập trung thống nhất về một đầu mối là cơ quan tham mưu.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có sự nhạy bén, sáng tạo trong tư duy, mạnh dạn, chủ động trong đề xuất các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, tâm huyết với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Theo Nhandan.org.vn