Thứ hai,  08/08/2022

Hà Nội phấn đấu kết nạp hơn 12 nghìn đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 21-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc hội nghị lần thứ tư, bàn thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16; các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 16. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến dự thảo các chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, chương trình trọng tâm nhất trong số tám chương trình toàn khóa, thu hút nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi nhất là Chương trình số 01 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh”.

Thành ủy khóa 16 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: hằng năm có hơn 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hơn 70% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp hơn 12 nghìn đảng viên mới. Về chất lượng cán bộ, phấn đấu 40% số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ trở lên; 100% số cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ trẻ diện Ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt 10% trở lên, cán bộ nữ đạt 15% trở lên. Đến năm 2020, thành phố tinh giản ít nhất 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức thành phố được giao năm 2015.

Để đạt được các mục tiêu, Thành ủy đề ra ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức và cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Theo Nhandan.org.vn