Thứ sáu,  12/08/2022

Quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

LSO-Năm 2015, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) của Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tích cực. Cụ thể, TCCSĐ trong sạch vững mạnh đạt 53,39%, tăng 1,23% so với năm 2014; TCCSĐ yếu kém chiếm 0,38% (3 đơn vị), giảm 1,19% so với năm trước. Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nghe quán triệt  nghị quyết của Đảng

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, Đảng bộ tỉnh đặc biệt chú trọng lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015”. Đồng chí Vũ Mạnh Lợi, Trưởng phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: Thực hiện nghị quyết 24, cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí là đảng uỷ viên phụ trách và duy trì sinh hoạt với các chi bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt. Các chi bộ quan tâm phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tập trung được trí tuệ của đảng viên, của cấp ủy trong các kỳ sinh hoạt. Các chi bộ đã tập trung đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với địa phương, đơn vị như: chi bộ nông thôn tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Hiện nay, định kỳ hằng tháng 100% TCCSĐ đều tổ chức sinh hoạt. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 90% trở lên.

Một trong những “công cụ” đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đó là công tác kiểm tra, giám sát. Cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó đi sâu kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ và tổ chức Đảng; về quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ… Năm 2015, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 618 tổ chức và 550 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức giám sát chuyên đề đối với 195 tổ chức và 204 đảng viên. Trong quý 1/2016, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 20 tổ chức và 60 đảng viên; giám sát 27 tổ chức đảng và 40 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Xác định công tác phát triển đảng viên, chất lượng hoạt động của từng đảng viên là góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, hằng năm, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các TCCSĐ. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, thôn, bản quan tâm phát triển đảng viên ở các xã vùng cao, biên giới, vùng có đạo, trong học sinh, sinh viên, công nhân lao động ở các doanh nghiệp, trong lực lượng dân quân tự vệ. Các đoàn thể đã tích cực chủ động rà soát, nắm nguồn quần chúng ưu tú, giới thiệu nguồn để kết nạp đảng… Nhờ đó số đảng viên kết nạp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (mỗi năm kết nạp được trên 2.000 đảng viên). Năm 2015, toàn tỉnh kết nạp được 2.332 đảng viên mới; quý 1/2016, kết nạp được 562 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên 57.257 đồng chí. Toàn tỉnh không còn thôn, trường học “trắng” đảng viên. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, năm 2015 có 88,14% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 2,22% so với năm 2014).

Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, năm 2016 và những năm tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, phân loại TCCSĐ; thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. 

XUÂN HƯƠNG