Thứ ba,  16/08/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát hiện, xử lý tham nhũng

Ngày 13/5, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng."

Thực hiện Chỉ thị, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính và cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, thực sự vì dân; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tạo chuyển biến rõ rệt, khắc phục hạn chế, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kỷ cương, liêm chính, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm cá nhân và thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm được Đà Nẵng xác định là tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, cấp thành phố hoàn thành trước 30/5, cấp quận, huyện, sở, ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể hoàn thành trước ngày 15/6 và cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6.

Đà Nẵng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị đối với công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. 

Cùng với đó, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ máy tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn.

Vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng được phát huy./.

Theo VietnamPlus