Thứ sáu,  12/08/2022

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chín

Sáng 16-5, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, các đồng chí bí thư, phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội của Trung ương và địa phương; 719 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 giai đoạn 2011 – 2015…

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy, ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội Trung ương phát biểu phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả cao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 5 năm qua. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 05 (ngày 15-5-2016) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu… Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội các cấp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ… Bộ Chính trị đề ra phương châm thực hiện là, “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đặc biệt, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp… Đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, bí thư cấp ủy chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình… Ban Tuyên giáo T.Ư là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị; không tổ chức bộ phận giúp việc chuyên trách ở các cấp… Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần này có nội dung rộng hơn rất nhiều, yêu cầu cao hơn, trong đó trọng tâm là học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng chương trình hành động, hướng dẫn việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình…

Hội nghị đã biểu dương và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 354 tập thể và 365 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) giai đoạn 2011-2015.

* Cùng ngày, tại Đại sứ quán Việt Nam ở CH Séc, Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, đã có buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Người. Tới dự, có các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, cùng lãnh đạo các đoàn thể người Việt Nam ở CH Séc. Những người có mặt rất xúc động với những câu chuyện chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở ấu thơ, khi ra đi tìm đường cứu nước cho tới thời kỳ hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tại chiến khu, cũng như những năm cuối đời trong ngôi nhà sàn cạnh Phủ Chủ tịch. Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết, những câu chuyện dung dị mà có ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ giúp cán bộ, đảng viên của các cơ quan đại diện, cũng như lãnh đạo của các đoàn thể người Việt Nam tại CH Séc hiểu hơn về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực để học tập và làm theo tấm gương của Người.

* Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15-5, cộng đồng người Việt tại thành phố Môn-rê-an của Ca-na-đa tổ chức gặp mặt nhằm giới thiệu các tác phẩm về Bác Hồ và tăng cường giao lưu, đoàn kết, phát triển cộng đồng. Tham dự gặp mặt, có Đại sứ Việt Nam tại Ca-na-đa Tô Anh Dũng; tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, tác giả hai cuốn sách về Bác Hồ; họa sĩ G.Giê-li-na, người từng vẽ tranh về Người, cùng đông đảo kiều bào và đại diện một số hội đoàn… Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hiệp hội Ca-na-đa – Việt Nam (CVS) mới được thực hiện.

 

Theo Nhandan.org.vn