Thứ ba,  06/06/2023
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 2)

Thảo luận một số nội dung quan trọng

LSO-Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2017 (kỳ 2). Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trong phiên họp này, UBND tỉnh tiến hành thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận nhiều về Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Theo Dự thảo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được đảm bảo, với tổng diện tích gieo trồng ước đạt 51,2 nghìn ha; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai quyết liệt, tập trung cho 14 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn; Tình hình phát triển công nghiệp cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 50% kế hoạch, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: mặc dù tình hình kinh tế – xã hội cả tỉnh trong những tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực, tuy nhiên, những còn một số hạn chế như: giá một số sản phẩm nông nghiệp thấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư hạ tầng còn chậm; thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ…, vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TU ngày 17/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017. Trong đó các ngành, các cấp cần tiếp tục tập trung vào công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Đặc biệt, tiếp tục lựa chọn một vài dự án đủ điều kiện để thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công tư)…

Đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017. Sau khi ngheo báo cáo dự thảo, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan thảo luận và cho ý kiến góp ý bằng văn bản cho cơ quan soạn thảo.

Về Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá báo cáo được soạn thảo cơ bản đã hoàn chỉnh, do vậy sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. Qua nghe báo cáo dự thảo và ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở  Tài chính cần soạn thảo lại dự thảo báo cáo, bổ sung những ý kiến đóng góp của các ngành, hoàn chỉnh trước ngày 8/6/2017. 

TRÍ DŨNG