Thứ tư,  07/06/2023

Công bố 23 văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3585/QĐ-UBND, công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND TP Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực.

Theo Quyết định, 23 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do đã có văn bản mới được ban hành thay thế. Trong đó đáng chú ý, về thi đua, khen thưởng có 4 quyết định 30/2011/QĐ-UBND, 31/2011/QĐ-UBND, 54/2011/QĐ-UBND và 99/2014/QĐ-UBND, đã hết hiệu lực, thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hà Nội. 

Về công tác quản lý tổ chức bộ máy có hai quyết định 103/2009/QĐ-UBND và 11/2012/QĐ-UBND hết hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc TP Hà Nội. 

Trong lĩnh vực đất đai, hai quyết định 23/2014/QĐ-UBND và 15/2016/QĐ-UBND hết hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố…

Theo Hanoimoi