Thứ ba,  21/03/2023

Họp chuyên đề xem xét dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo kế hoạch của Tỉnh uỷ

LSO-Sáng nay (13/11), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày dự thảo: Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu nước trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Qua nghe dự thảo văn bản và ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản. Đối với kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, cần điều chỉnh nội dung các giải pháp theo đúng 6 giải pháp tại Kết luận số 54 đã đưa ra và bổ sung giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền.

Trong đó, kế hoạch cần chỉ rõ trách nhiệm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của các ngành liên quan và đưa rõ thời gian triển khai là đến 2025. Đồng thời, làm đậm nét các nội dung: đánh giá kết quả các cơ chế, chính sách đã ban hành để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đô thị hóa khu vực nông thôn; tăng cường công tác an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại; nâng cao chất lượng toàn diện xây dựng nông thôn mới.

Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ và tưới tiêu nước, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh trong ngày 18/11/2019. Trong đó cần điều chỉnh ngắn gọn lại các điều quy định tại nghị quyết và nêu mức hỗ trợ rõ ràng, dễ hiểu.

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian xem xét dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tham mưu văn bản cần làm rõ mục đích và yêu cầu sát thực với thực tế địa phương. Phần giải pháp cần bổ sung: công tác trồng, phát triển, bảo vệ rừng; tăng cường quản lý các dự án đầu tư theo hướng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ tài nguyên, tái sử dụng phế liệu, phát triển năng lượng tái tạo; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; tăng chế tài xử lý các sai phạm về môi trường; đầu tư công nghệ xử lý rác thải công nghệ cao; phát triển, đa dạng nguồn lực đầu tư cho ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường phù hợp với Lạng Sơn; và phải đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 và 2025.

ANH DŨNG