Thứ bảy,  03/06/2023

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (Khóa X)

Sáng 24/6, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (Khóa X) đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Diễn ra trong hai ngày (24-25/6), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (Khóa X) tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; dự thảo Đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo Đề án nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Hội nghị cũng nghe Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI để trình các ban Đảng và lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đoàn viên. Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn, các ủy viên Ban Chấp hành đóng góp trí tuệ, tâm huyết, góp ý bám sát vào xu thế phát triển của thanh thiếu niên Việt Nam trong thời gian tới, đưa ra những cách làm hay, ý tưởng mới để xây dựng chương trình, kế hoạch, hệ thống chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Đối với Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Đề án nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các ủy viên tập trung nghiên cứu, góp ý, từ đó giúp Ban Chấp hành rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và đổi mới nội dung trong nhiệm kỳ tới; nghiên cứu thảo luận sâu về vấn đề nhân sự để xây dựng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 có đủ năng lực đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi cả nước, các nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng giao phó.

Sau phiên khai mạc tại hội trường, các đại biểu chia làm 4 tổ thảo luận chi tiết về các nội dung của hội nghị./.

Theo Dangcongsan