Thứ sáu,  25/06/2021

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian 02 ngày, vào ngày 08, 09/12/2019 (cả phiên trù bị). Phiên trù bị bắt đầu từ 7 giờ 00’ và phiên khai mạc từ 7 giờ 30‘ ngày 08/12/2019, tại Hội trường Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1.Công tác kiện toàn tổ chức.

2.Báo cáo của UBND tỉnh: (1) về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; (2) về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch năm 2020; (3) về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và Kế hoạch Tài chính – Ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022; (4) về tình hình Văn hóa – Xã hội năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020; (5) về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020; (6) về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020; (7) về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020; (8) về tình hình và công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020; (9) về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI; (10) về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

3.Các Tờ trình của UBND tỉnh: (1) về kế hoạch đầu tư công năm 2020; (2) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; (3) về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018; (4) về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (5) về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (6) về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024; (7) về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020; (8) về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; (9) về Đề án nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2019; (10) về quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; (11) về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000; (12) về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (13) về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; (14) về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn; (15) về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 vốn ngân sách tỉnh; (16) về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (17) về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (18) về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (19) về Quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (20) về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

4.Thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Về kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV.

5.Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh: Về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Về công tác kiểm sát năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

7.Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh: Về công tác tòa án năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

8.Báo cáo tình hình thi hành án dân sự năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.

9.Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh: (1) Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019; chương trình công tác năm 2020; (2) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI; (3) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; (4) Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; (5) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (6) Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020; (7) Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn; (8) Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

10.Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

11.Kỳ họp thông qua các nghị quyết

12.Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

13.Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

14.Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 vốn ngân sách tỉnh.

15.Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

16.Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

17.Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2020.

18.Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.

19.Nghị quyết của HĐND tỉnh về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024.

20.Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025.

21.Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

22.Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

23.Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020.

24.Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

25.Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

26.Nghị quyết của HĐND tỉnh về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.

27.Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

28.Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

29.Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

30.Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

31.Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

32.Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

33.Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020.

34.Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ 2011 đến nay về các cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn.

35.Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.