Chủ nhật,  24/10/2021
Đảng bộ Lộc Bình:

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

LSO-Đảng bộ Lộc Bình có 69 chi, đảng bộ trực thuộc và trên 5.000 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 71 - NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, do đó chất lượng giáo dục chính trị ngày càng được nâng cao. 

Lãnh đạo Học viện Hành chính và Huyện ủy Lộc Bình trao giấy khen và chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2017 cho các học viên

Đồng chí Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, công tác tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời đến các chi, đảng bộ trực thuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó, từ khi thực hiện Nghị quyết 71 (10/2013) đến hết 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện kiểm tra được trên 260 cuộc về nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng lồng ghép với kiểm tra một số nội dung khác. Toàn huyện tổ chức được 421 cuộc quán triệt, với tổng số 4.198 người tham gia học tập Nghị quyết 71, trong đó đảng viên tham gia học tập là 4.137/4.645, đạt tỷ lệ 88,06%.

Hiện nay, toàn huyện có 20 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 185 tuyên truyền viên cấp xã, đội ngũ này thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… được tiến hành kịp thời, đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng, phổ biến tình hình thời sự, thông tin về kinh tế, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Kết quả, từ cuối năm 2013 đến nay, toàn huyện tuyên truyền miệng được tổng cộng 3.089 cuộc, với 173.300 lượt người nghe. Trong đó báo cáo viên cấp huyện thực hiện tuyên truyền trên 470 cuộc, với trên 42 nghìn lượt người nghe, còn lại là tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở trên 20 lớp, với hơn 2.000 học viên, phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng chính trị hè hằng năm cho toàn thể cán bộ, giáo viên tham gia học tập, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở dần được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện được triển khai thực hiện thường xuyên. Kết quả gần 4 năm, tuyên truyền trên truyền thanh, truyền hình được hơn 350 tin bài, số lần phát sóng gần 2.500 lượt, góp phần tích cực vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng chí Lý Văn Thanh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình khẳng định: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở… để kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề được dư luận quan tâm.  

PHÙNG KHIÊM