Thứ sáu,  16/04/2021
Bình Gia:

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

LSO-Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng, những năm qua, Huyện ủy Bình Gia luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. 
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017

Đồng chí Nông Xuân Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Công tác xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên được Huyện ủy thường xuyên rà soát, kiện toàn đủ số lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn huyện có 26 báo cáo viên cấp huyện; trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đối với cơ sở, hiện nay cơ bản hình thành được mạng lưới tuyên truyền viên đến chi bộ, với 255 tuyên truyền viên cấp xã.

Đối với các ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên pháp luật do UBND huyện thành lập có 18 đồng chí; các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở cũng hình thành được đội ngũ tuyên truyền viên đông đảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên duy trì giao ban định kỳ 3 tháng/lần. Trong giao ban, các báo cáo viên được nghe tình hình thời sự trong và ngoài nước, báo cáo chuyên đề, những định hướng lớn về công tác tư tưởng, được cung cấp các tài liệu nghiên cứu, tham khảo; các báo cáo viên trực tiếp phản ánh tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách và có những đề xuất kiến nghị với Huyện ủy. Đồng chí Hoàng Thị Bích, báo cáo viên cấp huyện cho biết: Việc duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ, tạo nếp sinh hoạt chính trị cần thiết, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ báo cáo viên.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được huyện quan tâm. Hằng năm, thông qua hội nghị giao ban, các lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ các ban đảng, nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội đều có nội dung lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Mặt khác, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tính từ năm 2007 đến hết tháng 6/2017, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền được 4.611 buổi, có trên 235 nghìn lượt người nghe, tỷ lệ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập đạt trên 95%.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Gia, kinh nghiệm rút ra trong công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng là phải được cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể nhận thức sâu sắc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng ở cơ quan, đơn vị. Từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vững mạnh, coi đó là lực lượng nòng cốt, là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng, tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong xây dựng, cần lựa chọn những người có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

PHÙNG KHIÊM