Thứ bảy,  10/04/2021

Công bố kết quả thẩm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định

Chiều 24/8, tại TP. Nam Định (tỉnh Nam Định), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra 470 của Bộ Chính trị đã tham dự Hội nghị thông qua kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68 của Bộ Chính trị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Ngày 23/4/2017, Đoàn kiểm tra số 470 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với việc quản lý việc thực hiện quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị.

Sau hơn 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với sự phối hợp và chấp hành nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, công việc của đoàn kiểm tra đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, các cấp ủy và các tổ chức đảng có liên quan đã thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra, công tác phối hợp của các tổ chức đảng với đoàn chu đáo, nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã có một số cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc ban hành nghị quyết chuyên đề trong công tác bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp xã, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cao hơn với vị trí, chức danh cần bổ nhiệm, các ứng viên có chương trình hành động để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của địa phương.

Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thẩm tra xác minh tại 11 cơ quan, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh Nam Định cho thấy: Trong thời điểm kiểm tra từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chưa phải xử lý, chỉ đạo xử lý và đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo Kết luận số 24 và Quyết định số 68 của Bộ Chính trị.

Việc nhận xét, đánh giá cán bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu. Kết quả quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ các cấp, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cơ bản đạt tỉ lệ theo yêu cầu. Số lượng cấp phó của các tổ chức, cơ quan, đơn vị cơ bản đúng quy định.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tuy nhiên, qua kiểm tra đoàn kiểm tra cũng nhận thấy: Tỉnh chưa xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ theo chức danh, việc cấp trưởng đánh giá đối với cấp phó và người đứng đầu đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị chưa hiệu quả; chưa ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và trong quy hoạch luân chuyển cán bộ; chưa xây dựng và thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ; số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch một số chức danh, một số giai đoạn chưa bảo đảm theo quy định, nhất là ở cấp cơ sở; chất lượng một số cán bộ được quy hoạch chưa bảo đảm yêu cầu, nhất là ở cấp xã, phường… 

Qua đó, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 24 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị (về sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định về công tác cán bộ) và Quyết định số 68 rà soát các nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại Kết luận số 24 chưa thực hiện để ban hành các quy định, quy chế, chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Trước hết là xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý của cấp ủy tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong tác cán bộ và các quy hoạch luân chuyển cán bộ; quy định về việc quản lý giám sát đối với cán bộ luân chuyển.

Theo baochinhphu